SIA Pronets maksātnespējas process

Cienījamie SIA Pronets klienti!

Sertificēta administratore Sandra Velhovika informē, ka 2016. gada 13. maijā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Pronets ir pasludināts maksātnespējas process. Par SIA Pronets, reģ.Nr.40003566530 maksātnespējas procesa administratori iecelta sertificēta administratore Sandra Velhovika, sertifikāta Nr.00210, e-pasts: audit@auditbirojs.lv, adrese Blaumaņu iela 36 – 1, Rīga, LV – 1011.

SIA Pronets, reģ.Nr.40003566530, parādnieka pārstāvji nav nodevuši nepieciešamo informāciju un dokumentus, lai administratore varētu nodrošināt SIA Pronets  pakalpojumu sniegšanas turpināšanu. No administratora neatkarīgu apstākļu dēļ pakalpojumu padeves pārtraukums iespējams jebkurā brīdī, tāpēc SIA Pronets administratore paziņo klientiem, ka SIA Pronets, reģ.Nr.40003566530, no 15.06.2016. nevarēs nodrošināt ar klientiem noslēgtajos līgumos minētos pakalpojumus.

Vienlaikus vēršu uzmanību, ka MSIA Pronets administratore, kas ir vienīgā likumīgā SIA Pronets pārstāve maksātnespējas procesā, nav pilnvarojusi jebkuras citas personas darboties SIA Pronets vārdā. Par personām, kas krāpnieciskos nolūkos uzdodas par SIA Pronets pārstāvjiem, lūgums informēt tiesībsargājošās iestādes.

SIA Baltcom ir izteicis priekšlikumu uzņemties SIA Pronets klientu abonēto telekomunikāciju pakalpojumu turpmāku nodrošināšanu. Lai tiktu nodrošināta telekomunikāciju pakalpojumu nepārtrauktība, lūgums sazināties ar SIA Baltcom klientu apkalpošanas speciālistiem par turpmāku pakalpojumu izmantošanu, zvanot 27370000 vai 67480000.

Atvainojos visiem SIA Pronets klientiem par tiem sagādātajām neērtībām!

 

Процесс неплатежеспособности ООО «Pronets»

Уважаемые клиенты ООО «Pronets»!

Сертифицированный администратор Сандра Велховика информирует, что 13 мая 2016 года решением Суда Видземского предместья города Риги объявлен процесс неплатежеспособности общества с ограниченной ответственностью «Pronets». Администратором процесса неплатежеспособности ООО «Pronets», рег. № 40003566530, назначена сертифицированный администратор Сандра Велховика, сертификат № 00210, эл. почта: audit@auditbirojs.lv, адрес: ул. Блауманя 36 – 1, Рига, LV-1011.

Представители должника ООО «Pronets», рег. № 40003566530, не передали необходимую информацию и документы для того, чтобы администратор мог бы обеспечить продолжение предоставления услуг ООО «Pronets». По не зависящим от администратора обстоятельствам в любой момент возможно прерывание предоставления услуг, поэтому администратор ООО «Pronets» сообщает клиентам, что с 15.06.2016 ООО «Pronets», рег. № 40003566530, не сможет обеспечивать услуги, указанные в договорах, заключенных с клиентами.

Одновременно обращаю внимание, что администратор неплатежеспособного ООО «Pronets», который является единственным законным представителем ООО «Pronets» в процессе неплатежеспособности, не уполномочивал каких-либо других лиц действовать от имени ООО «Pronets». Просьба информировать правоохранительные органы о лицах, которые в мошеннических целях выдают себя за представителей ООО «Pronets».

ООО «Baltcom» выразило готовность принять на себя дальнейшее обеспечение клиентов ООО «Pronets» абонированными телекоммуникационными услугами. Чтобы обеспечить непрерывность телекоммуникационных услуг, просьба обратиться к специалистам по обслуживанию клиентов ООО «Baltcom» по вопросу дальнейшего использования услуг, позвонив по тел.27370000 или 67480000.

Приношу извинения всем клиентам ООО «Pronets» за доставленные неудобства!